Đan áo len nữ – đan vặn thừng và đan hạt gạo

11
18267

Hướng dẫn viết cho các kích thước sau (tính theo đơn vị cm)

Đo sát ngực 81-86 91-97 102-107 117-122
Ngực áo 94 105 117 128
Dài vai áo 47 48 49 50
dài tay 37 37 37 37

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo len nữ

 • 5(6, 6, 7) cuộn len 50g/180m
 • Một đôi que đan 3.75mm và một đôi 4mm

Thử len trước khi đan

Với 21 mũi đan và 40 hàng dùng que đan 4mm, đan hạt gạo thì có được hình vuông 10x10cm

Các kí hiệu dùng trong bài

c3b: trượt mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía sau, đan xuống 2 mũi, sau đó đan  xuống mũi đan trên que đan tạm

c3f: trượt 2 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía trước sau đó đan xuống 1 mũi , tiếp theo đan xuống hai mũi từ que đan tạm

c3bp: trượt mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía sau , đan xuống 2 mũi sau đó đan lên 1 mũi từ que đan tạm

c3fp: trượt 2 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía trước , đan lên 1 mũi sau đó đan xuống 2 mũi từ que đan tạm.

C5b: trượt 2 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía sau , đan xuống 3 mũi sau đó đan xuống 2 mũi từ que đan tạm

c4b: trượt 2 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía sau , đan xuống 2 mũi sau đó đan xuống 2 mũi từ que đan tạm

c4f: trượt 2 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía trước, đan xuống 2 mũi sau đó đan xuống 2 mũi từ que đan tạm

c6b: trượt 3 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía sau , đan xuống 3 mũi sau đó đan 3 mũi mũi từ que đan tạm

c6f: trượt 3 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía trước , đan xuống 3 mũi sau đó đan xuống 3  mũi từ que đan tạm

c8b: trượt 4 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía sau , đan xuống 4 mũi sau đó đan xuống 4 mũi từ que đan tạm

c8f: trượt 4 mũi tiếp theo sang que đan tạm và giữ ở phía trước , đan xuống 4 mũi sau đó đan xuống 4 mũi từ que đan tạm.

Các kí hiệu khác các bạn xem trong bài các kí hiệu thường sử dụng trong hướng dẫn đan

Các mẫu đan sử dụng đan áo len nữ

Mẫu đan hình thoi (đan với 19 (21, 23, 25) mũi)

Hàng 1 (mặt phải): P6(7, 8, 9), C3B, k1, C3F, p6 (7, 8, 9).

Hàng 2 (mặt trái): K6(7, 8, 9), p3, k1, p3, k6 (7, 8, 9).

Hàng 3: P5(6, 7, 8), C3B, p1, k1, p1, C3F, p5 (6, 7, 8).

Hàng 4: K5 (6, 7, 8), p3, k1, p1, k1, p3, k5 (6, 7, 8).

Hàng 5: P4 (5, 6, 7), C3B, p1, (k1, p1) hai lần, C3F, p4 (5, 6, 7).

Hàng 6: K4 (5, 6, 7), p3, k1, (p1, k1) hai lần, p3, k4 (5,6, 7).

Hàng 7: P3 (4,5,6), C3B, p1, (k1, p1) 3 lần, C3F, p3 (4,5, 6).

Hàng 8: K3 (4, 5, 6], p3, k1, (p1, k1) 3 lần, p3, k3 (4, 5, 6).

Hàng 9: P3 (4,5,6], k2, p1, (k1, p1) 4 lần, k2, p3 (4, 5 ,6).

Hàng 10: K3 (4, 5, 6), p2, k1, (p1, k1) 4 lần, p2, k3 (4, 5, 6).

Hàng 11: P3 (4, 5 ,6], C3FP, p1, (k1, p1) 3 lần, C3BP, p3 (4, 5, 6 ).

Hàng 12: K4 (5, 6, 7), p2, k1, (p1, k1) 3 lần, p2, k4 (5, 6, 7).

Hàng 13: P4 (5, 6, 7], C3FP, p1, (k1, p1) hai lần, C3BP, p4 (5, 6 ,7).

Hàng 14: K5 (6, 7, 8), p2, k1, (p1, k1) hai lần, p2, k5 (6, 7, 8).

Hàng 15: P5 (6,7, 8), C3FP, p1, k1, p1, C3BP, p5 (6,7,8).

Hàng 16: K6 (7,8,9), p2, k1, p1, k1, p2, k6 (7, 8, 9).

Hàng 17: P6 (7, 8, 9), C3FP, p1, C3BP, p6 (7, 8, 9).

Hàng 18: K7 (8, 9, 10), p2, k1, p2, k7 (8, 9, 10).

Hàng 19: P7 (8, 9, 10), C5B, p7 (8, 9, 10).

Hàng 20: K7 ( 8, 9, 10) , p5 , k7 (8, 9, 10).

20 hàng này tạo thành mẫu đan hình thoi.

Đan phần thân sau

Dùng que đan 3.75mm, bắt 101 (113, 125, 137) mũi

Hàng 1 (mặt phải): k1, (p1, k1) đến hết

Hàng 2 (mặt trái): p1, (k1, p1) đến hết

Hai hàng này tạo thành mẫu rib

Đan 8 (10, 12, 14) hàng nữa

Đổi sang que đan 4mm

Tiếp tục đan mẫu sau

Hàng hạt gạo: k1, (p1, k1) đến hết

Hàng này tạo thành mẫu đan hạt gạo, tiếp tục đan theo mẫu này cho đến khi đo được chiều dài 44 (46, 48, 50) cm thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết nách áo và cổ áo

Hàng tiếp theo: Đan theo mẫu hạt gạo 32 (36, 40, 46) mũi, quay que đan lại và đan 32 (36, 40, 46) mũi này cho phần đầu tiên của cổ áo

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp theo: chiết 3 mũi, đan theo mẫu đến 2 mũi cuối, đan hai mũi cùng lúc

Lặp lại hai hàng cuối này thêm 3 lần nữa – số mũi còn là 16 (20, 24, 28) mũi

Hàng tiếp: đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp: chiết 3 (4, 5, 6) mũi, đan theo mẫu đến 2 mũi cuối, đan hai mũi cuối cùng lúc

Lặp 2 hàng cuối này thêm 1 lần nữa – số mũi còn 8 (10, 12, 14) mũi

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu đến hết

Chiết vai áo

Chiết hết

Ở mặt phải áo, chuyển 37 (41, 45, 49) mũi ở giữa sang que đan tạm, nối len vào đan những mũi còn lại, đan theo mẫu cho đến hết

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu

Hàng tiếp: đan 2 mũi cùng lúc, đan theo mẫu cho đến hết

Hàng tiếp: chiết 3 mũi, đan theo mẫu cho đến hết

Lặp hai hàng cuối 3 lần nữa – số mũi còn 16 (20, 24, 28) mũi

Hàng tiếp: đan hai mũi cùng lúc, đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp: chiết 3 (4, 5, 6) mũi, đan theo mẫu đến hết

Lặp hai hàng cuối 1 lần nữa – số mũi còn 8 (10, 12, 14) mũi

Hàng tiếp: đan theo mẫu

Chiết hết

Đan phần thân trước

Dùng que đan 3.75mm, bắt 101 (113, 125, 137) mũi

Hàng 1 (mặt phải): K1, (p1, k1) đến hết.

Hàng 2 (mặt trái): P1, (k1, p1) đến hết.

Hai hàng này tạo mẫu rib

Đan thêm 7 (9, 11, 13) hàng nữa.

Hàng tăng mũi: rib 23 (26, 29, 32) , m1 , rib 8(9, 10, 11), m1, rib 7 (8, 9, 10), m1, rib2, m1, rib 8 (9, 10, 11), m1, rib 5, m1, rib 8 (9, 10, 11), m1, rib2, m1, rib 7 (8, 9, 10), m1, rib 8 (9, 10, 11), m1, rib 23 (26, 29, 32). Số mũi là 111 (123, 135, 147) mũi.

Đổi sang que đan 4mm

Tiếp tục đan theo mẫu như sau

Hàng 1 (mặt phải): K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, p3 (4, 5, 6), k4, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), k8, đan hàng 1 của mẫu đan hình thoi, k8, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), k4, p3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 2 (mặt trái): K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p8, đan hàng 2 của mẫu hình thoi, p8, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 3: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần , p3 (4, 5, 6), C4F, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), k8, Đan hàng 3 của mẫu hình thoi, k8, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), C4B, p3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 4: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p8, Đan hàng 4 của mẫu hình thoi, p8, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 5: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, p3 (4, 5, 6), k4, p3(4, 5, 6), C6F, p3 (4, 5, 6), k8, Đan hàng 5 của mâẫu hình thoi, k8, p3 (4, 5, 6), C6B, p3 (4, 5, 6), k4, p3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 6: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), p6, k3( 4, 5, 6), p8, Đan hàng 6 của mẫu hình thoi, p8, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 7: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, p3 (4, 5, 6), C4F, p3(4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), C8F, Đan hàng 7 của mẫu hình thoi, C8B, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), C4B, p3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 8: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), p6, k3( 4, 5, 6), p8, đan hàng 8 của mẫu hình thoi, p8, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 9: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, p3 (4, 5, 6), k4, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), k8, đan hàng 9 của mẫu hình thoi, k8, p3 (4, 5, 6), k6, p3 (4, 5, 6), k4, p3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 10: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p8, đan hàng 10 của mẫu hình thoi, p8, k3 (4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 11: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12] lần, p3 (4, 5, 6), C4F, p3 (4, 5, 6), C6F, p3 (4, 5, 6), k8, đan hàng 11 của mẫu hình thoi, k8, p3 (4, 5, 6), C6B, p3 (4, 5, 6), C4B, p3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

Hàng 12: K1, (p1, k1) 9 (10, 11, 12) lần, k3 (4, 5, 6), p4, k3(4, 5, 6), p6, k3 (4, 5, 6), p8, đan hàng 12 mẫu hình thoi, p8, k3 (4, 5, 6), p6, k3(4, 5, 6), p4, k3 (4, 5, 6), (k1, p1) 9 (10, 11, 12) lần, k1.

12 hàng này là 12 hàng mẫu hạt gạo, vặn thừng và ô hình thoi

Tiếp tục đan theo mẫu cho đến 120 hàng mẫu hình thoi.

Chiết cổ áo thân trước

Hàng tiếp: đan theo mẫu 40(44, 48, 52) mũi, quay lại và đan những mũi này cho phía cổ áo thứ nhất

Giảm 1 mũi phía cổ áo trên 14 hàng tiếp theo – số mũi là 26 (30, 34, 38) mũi

Đan thẳng cho đến khi thân trước đo được chiều dài bằng thân sau đến phần tay áo

Chiết tay áo

Hàng tiếp theo: chiết 3 mũi, đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp: đan theo mẫu đến hết

Lặp 2 hàng cuối ba lần nữa – số mũi 14 (18, 22, 26) mũi

Hàng tiếp: chiết 3 (4, 5, 6) mũi, đan theo mẫu đến hết – còn 11 (14, 17, 20) mũi

Hàng tiếp: đan theo mẫu đến hết

Lặp lại hai hàng cuối 1 lần nữa – 8 (10, 12, 14) mũi

Chiết vai áo

Chiết hết

Ở mặt phải, chuyển 31 (35, 39, 43) mũi sang que đan tạm, nối len vào các mũi còn lại, đan theo mẫu đến hết

Giảm 1 mũi phía cổ áo trên 14 hàng tiếp – số mũi 26 (30, 34, 38) mũi

Đan thẳng cho đến khi thân trước đo được chiều dài như phần thân sau đến phần tay áo

Chiết tay áo

Hàng tiếp: chiết 3 mũi, đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp: đan theo mẫu đến hết

Lặp hai hàng cuối này 3 lần nữa – 14 (18, 22, 26) mũi

Hàng tiếp: chiết 3 (4, 5, 6) mũi, đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp: đan theo mẫu đến hết

Lặp lại hai hàng cuối 1 lần nữa – 8 (10, 12, 14) mũi

Chiết hết

danaolennuvanthunghatgao1

danaolennuvanthunghatgao2

Đan tay áo

Dùng que đan 3.75mm và bắt 57 (63, 69, 75) mũi

Hàng 1: k1, (p1, k1) đến hết

Hàng 2: p1, (k1, p1) đến hết

Đan thêm 8 hàng nữa

Đổi que 4mm

Tiếp tục đan theo mẫu hạt gạo : k1, (p1, k1) đến hết

Đan thêm 3 hàng nữa

Hàng tăng mũi: tăng ở mũi đan thứ nhất, đan theo mẫu đến mũi cuối, tăng 1 mũi nữa, đan theo mẫu mũi cuối

Đan theo mẫu 7 hàng

Lặp lại 8 hàng cuối 8 lần nữa và hàng tăng mũi lại lần nữa – số mũi là 77 (83, 89, 95) mũi

Đan thẳng cho đến khi đo được chiều dài 37 cm, kết thúc với hàng đan ở mặt trái và chiết hết

Đan đường cổ áo

Nối vai phải với nhau, ở mặt phải, dùng que đan 3.75mm, lấy và đan xuống 40 (41, 42, 43) mũi dọc xuống theo phần bên trái của cổ áo thân trước, k31 (35, 39, 43) từ que đan tạm, lấy và k 40 (41, 42, 43) mũi dọc lên phần phải cổ áo thân trước, 8 mũi dọc xuống phần phải, thân sau, k 37 (41, 45, 49) mũi từ que đan tạm, lấy và k8 mũi dọc lên phần trái thân sau – có 164 (174, 184, 194) mũi

hàng RIB : (k1, p1) đến hết

lặp lại hàng này 4 nầy thì chiết hết

Hoàn thành áo:

Nối phần vai trái với cổ áo, khaai phần tay vào thân vào nối viền thân áo với nhau, tay áo với nhau để hoàn thành,

Chúc các bạn thành công!

Đan áo len nữ – đan vặn thừng và đan hạt gạo
3.5 / 5.0 ⨳2

11 COMMENTS

  • Đầu tiên em xem size áo của mình cần đan là size nào đã, sau đó tương ứng với size áo em sẽ biết đc mình cần bắt bao nhiêu mũi. Phần hướng dẫn chị viết lần lượt theo size ví dụ: với phần thân sau ghi là, bắt 101(113,125 , 137) có nghĩa là với size s em cần 101 mũi, size m em cần 113 mũi, size l cần 125 mũi, size xl cần 137 mũi nhé.
   Thứ 2, phần hướng dẫn p6(7,8,9) là ntn: nghĩa là p nghĩa là em đan mũi lên, với size s em đan lên 6 mũi, size m em đan lên 7 mũi, size l em đan lên 8 mũi, và xl thì đan lên 9 mũi

  • Rất xin lỗi em vì bây giờ chị mới trả lời được!
   Nhưng chị cũng không rõ 50kg đan size nào, tuy nhiên em thử nhìn bảng kích thước ở đầu bài, thấy kích thước nào phù hợp thì đan em nhé!

 1. O cho Dan than truoc ,ban dung rib 23(26,26,29) Trong hang tang mui : Sao Minh Khong hieu khuc nay ban tra Loi giup Minh voi.co Phai Dan 23 mui ko? Sau do moi Dan (m1) .thanks mong hoi am

  • Chào bạn!
   Đúng rồi bạn ạ!
   Giả sử bạn đang đan size s thì mình phải đan 23 mũi theo mẫu đan rib sau đó mới đan M1 (make 1: thêm 1 mũi)!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here