Các mẫu đan đẹp 5 – đan họa tiết hình lá

0
9557

Chỉ với các mũi đan cơ bản và việc thêm bớt các mũi, các bạn có thể tạo ra các mẫu đan họa tiết hình lá với nhiều dáng khác nhau. Sau đây mình xin giới thiệu một số mẫu đan:

Mẫu đan 1 – lá sồi

maudan5-1

Tạo họa tiết 7 mũi trên nền mũi đan cơ bản

Hàng 1 (mặt trái): k3,p1, k3

Hàng 2: p2, yo, s2kpo, yo, p2

Hàng 3: k2, p3, k2

Hàng 4: p1, yp, k2tog, k1, skpo, yo, p1

Hàng 5: k1, p5, k1

Hàng 6: yo, k2tog, k3, skpo, yo

Hàng 7: p7

Hàng 8: k7

Hàng 9: p7

Hàng 10: yo, k2, s2kpo, k2, yo

Hàng 11: k1b, p5, k1b

Hàng 12: p1, yo, k1, s2kpo, k1, yo, p1

Hàng 13: k1, k1b, p3, k1b, k1

Hàng 14: p2, yo, s2kpo, yo, p2

Hàng 15: k2, k1b, p1, k1b, k2

Hàng 16: p3, k1, p3.

Mẫu đan 2: Lá liễu

maudan5-2

Tạo họa tiết 7 mũi trên nền mũi đan cơ bản (đan lên mặt phải, đan xuống mặt trái)

Hàng 1(mặt phải): p3, yo, k1, yo, p3 – 9 mũi

Hàng 2: k3, p3, k3

Hàng 3: p3, k1, yo, k1, yo, k1, p3 – 11 mũi

Hàng 4: k3, p5, k3

Hàng 5: p3, k2, yo, k1, yo, k2, p3 – 13 mũi

Hàng 6: k3, p7, k3

Hàng 7: p3, k3, yo, k1, yo, k3, p3 – 15 mũi

Hàng 8: k3, p9, k3

Hàng 9: p3, k1, skpo, k6, p3 – 14 mũi

Hàng 10 và các hàng mặt trái: đan xuống tất cả các mũi và đan lên tất cả các mũi như đã đan các hàng trước

Hàng 11: p3, k1, skpo, k5, p3 – 13 mũi

Hàng 13: p3, k1, skpo, k4, p3 – 12 mũi

Hàng 15: p3, k1, skpo, k3, p3- 11 mũi

Hàng 17: p3, k1, skpo, k2, p3- 10 mũi

Hàng 19: p3, k1, skpo, k1, p3- 9 mũi

Hàng 21: p3, k1, skpo, p3- 8 mũi

Hàng 23: p3, skpo,  p3- 7 mũi

Mẫu đan 3: lá cây gỗ thích

maudan5-3

Họa tiết lá 13 mũi

Hàng 1 (mặt phải): p3, k1, p6

Hàng 2, 4, 6: đan xuống cả hàng hoặc đan lên cả hàng như ảnh

Hàng 3: p5, k3, p5

Hàng 5: p4, k5, p4

Hàng 7: p3, k2tog, k1, yo, k1, yo, k1, skpo, p3

Hàng 8, 10, 12, 14: đan xuống cả hàng hoặc đan lên cả hàng theo đúng các các hàng đã đan trước, đan mũi yo như đan lên

Hàng 9: p2, k2tog, k2, yo, k1, yo, k2, skpo, p2

Hàng 11: p1, k2tog, k3, yp, k1, yo, k3, skpo, p1

Hàng 13: k2tog, k4, yo, k1, yo, k4, skpo

Hàng 15: k1, k2tog, yo, skpo, k1, yo, k1, yo, k1, k2tog, yo, skpo, k1

Hàng 16 và tất cả các hàng chẵn: đan xuống hết hàng hoặc đan lên hết hàng, mũi yo tạo trước đó đan như k1b

Hàng 17: k2tog, yo, p1, k7, p1, yo, skpo

Hàng 19: p3, k7, p3

Hàng 21: p3, yp, skpo, k3, k2tog, yo, p3

Hàng 23: p4, yo, skpo, k1, k2tog, yo, p4

Hàng 25: p5, yo, s2kpo, yo, p5

Hàng 26: k5, k1b, p1, k1b, k5

Mẫu đan 4: lá chanh

maudan5-4

Họa tiết bắt đầu từ 1 mũi đan trên nền các mũi đan lên ở mặt trái, xuống mặt phải

Hàng 1 và 3 (mặt phải): đan lên đến mũi đan ở giữa, k1, đan lên đến hết

Hàng 2 và 4: đan xuống đến mũi giữa, p1, đan xuống đến hết

Hàng 5: đan lên đến mũi ở giữa, k1, yo, k1, yo, k1, yo, k1 ở cùng mũi giữa này, đan lên đến hết

Hàng 6 và các hàng chẵn: đan lên

Hàng 7 và hàng 9: đan xuống

Hàng 11: skpo, k3, k2tog – 5 mũi

Hàng 13: skpo, k1, k2tog – 3 mũi

Hàng 15: s2kpo – 1 mũi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây