Đan áo cardigan và mũ len hình sao cho bé

0
11063

Hướng dẫn đan áo cho bé 3 tháng (6 tháng, 12 tháng, 18 tháng)

Phần đan mũ hướng dẫn đan mũ size cho bé từ 3 đên 6 tháng và size từ 12 đến 18 tháng

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo cardigan và mũ len

  • 3 (3, 3, 4) cuộn len 100g/164m
  • Đôi que đan vòng 5mm dài 60cm
  • 7 (8,8,9) cúc áo

Kích thước

  • Ngực áo: 52 (57, 62, 67.5)cm
  • Chu vi vòng mũ: 38 (45.5) cm

Kí hiệu

Xem các kí hiệu đan ở trong bài ở đây

Các mẫu đan dùng trong phần đan áo

Mẫu hạt gạo

Hàng 1 (mặt phải): *k1, p1; lặp từ * đến hết hàng

Hàng 2: *p1, k1; lặp từ * đến hết hàng

Lặp lại hai hàng này để tạo mẫu đan hạt gạo

Mẫu đan lưới hình sao (bắt đầu với 4 mũi đan, sau tăng lên 12 mũi)

Hàng 1 (mặt phải): p1, k1, yo, k1, yo, k1.

Hàng 2: p5, k1

Hàng 3: p1, k5

Hàng 4: p5, k1

Hàng 5: p1, k2, yo, k1, yo, k2.

Hàng 6: p7, k1

Hàng 7: p1, k7

Hàng 8:p7, k1

Hàng 9: p1, k3, yo, k1, yo, k3

Hàng 10: p9, k1

Hàng 11: p1, k9

Hàng 12: p9, k1

Hàng 13: p1, k4, yo, k1, yo, k4

Hàng 14: p11, k1

Hàng 15: p1, k11

Hàng 16: p11, k1

Hàng 17: k1, yo, ssk, k7, k2tog, yo

Hàng 18: p11, k1

Hàng 19: k1, p1, yo, ssk, k5, k2tog, yo, p1.

Hàng 20: p1, k1, p7, k1, p1, k1

Hàng 21: k1, p1, k1, yo, ssk, k3, k2tog, yo, k1, p1

Hàng 22: p1, k1, p7, k1, p1, k1

Hàng 23: (k1, p1) hai lần, yo, ssk, k1, k2tog, yo, p1, k1, p1

Hàng 24:  (p1, k1) hai lần, p3, (k1, p1) hai lần, k1

Hàng 25: (k1, p1) hai lần, k1, yo, sk2p, yo, (k1, p1) hai lần

Hàng 26: *p1, k1; lặp từ * đến hết hàng

Lưu ý

  1. Với phần áo cardigan chúng ta đan 1 mảnh, đan từ phần cổ áo đan xuống phần thân áo thì chia thân trước, thân sau và tay
  2. Phần thân đan từ dưới phần nách áo đến hết phần gấu, phần tay áo đan từ phần nách áo xuống đến cổ tay áo
  3. Các sợi len đánh dấu được sử dụng để chia các mũi đan cho phần thân trước từ mẫu đan lưới hình sao, các sợi len này được đặt giữa các vòng lặp đan mẫu đan lưới hình sao, Đếm các mũi để đảm bảo rằng số mũi là như nhau giữa hai sợi len đánh dấu
  4. Mũ len đan từ chóp mũ đan xuống phần vành mũ
  5. Mẫu đan lưới hình sao được đan theo chart hoặc đan theo mẫu từng hàng viết ở trên. Đọc chart như sau hàng thuộc mặt phải đọc từ phải sang trái và ngược lại.

Hướng dẫn đan áo cardigan và mũ len

aocardiganvamu1

Phần áo cardigan

Bắt 55 (59, 63, 67) mũi. và đan như sau:

Hàng 1 và 2 đan xuống

Hàng 3:(tạo khuy – mặt trái):k1, k2tog, yo, k đến hết

Hàng 4 và 5: đan xuống

Hàng 6: k3, *p1, k3; lặp từ * đến hết

Hàng 7: k4, *p3, k1; lặp từ * đến 3 mũi cuối, k3

Bắt đầu vào đan theo mẫu lưới hình sao:

Hàng 1 (mặt phải): k3, đặt sợi len đánh dấu, đan hàng 1 của mẫu lưới hình sao qua 48 (52, 56, 60) mũi, đặt sợi len dánh dấu, p1, k3

Hàng 2: Đan xuống đến sợi len đánh dấu, chuyển sợi này sang que phải, đan hàng tiếp theo của mẫu đến sợi len đánh dấu tiếp theo, chuyển sợi len này sang que phải, đan xuống hết

Hàng 3: Đan xuống đến sợi len đánh dấu, chuyển sợi len sang que phải, đan hàng tiếp theo mẫu đến sợi len đánh dấu tiếp, p1, k3

Hàng 4-7: Lặp lại hai hàng cuối hai lần

Hàng 8 (tạo khuy – mặt trái): k1, k2tog, yo, k1, chuyển sợi len sang que phải, đan hàng tiếp mẫu, chuyển sợi len sang que phải, đan xuống đến hết

Hàng 9: lặp lại hàng 3

Hàng 10-19: lặp lại hàng 2 và 3 năm lần

Hàng 20 (tạo khuy): lặp lại hàng 8

Hàng 21-26: lặp lại hàng 9 và 10 ba lần- số mũi lúc này là 151(163, 175, 187). hoàn thành mẫu lưới hình sao.

Bắt đầu với hàng mặt phải, đan các mũi hạt gạo, duy trì đan xuống 3 mũi đầu và 3 mũi cuối cho phần dải áo, cho đến khi đo được chiều dài 14 (15, 16.5, 18) cm, và đồng thời  tiếp tục đan khuy áo cứ 12 hàng 1 như đã thiết lập ban đầu, kết thúc với hàng đan ở mặt trái.

Chia phần thân trước, thân sau và tay áo

Hàng chia (mặt phải): k3, p1, đan theo mẫu hạt gạo qua 20 (22, 24, 26) mũi , chuyển 24 (26, 28, 30) mũi này sang que đan tạm (thân trước bên trái), đan tiếp theo mẫu hạt gạo qua 30 (32, 34, 36) mũi (phần tay áo trái), chuyển 97 (105, 113, 121) mũi sang que đan tạm (phần thân sau, tay phải, thân trước phải)

Đan tay áo trái

Đan 30 (32, 34, 36) mũi của phần tay trái, đan hạt gạo cho 7 hàng

Hàng giảm mũi (mặt phải): k1, k2tog, đan hạt gạo như đã thiết lập đến 3 mũi cuối, ssk, k1 – số mũi là 28 (30, 32, 34) mũi

Lặp lại 8 hàng này 2 (2, 3, 3) lần – số mũi còn 24 (26, 26, 28) mũi

Tiếp tục đan hạt gạo như đã thiết lập cho đến khi phần tay áo đo được 12.5 (14, 15, 16.5) cm, kết thúc với hàng ở mặt trái

Đan xuống 5 hàng

Ở mặt trái, chiết hết (chiết lỏng tay).

Đan phần tay phải

Với mặt phải, đan hạt gạo qua 43 (47, 51, 55) mũi, rồi chuyển các mũi này sang que đan tạm khác, đan tiếp hạt gạo qua 30 (32, 34, 36) mũi  tiếp (cho phần tay áo phải)

Đan phần tay phải tương tự như phần tay trái.

Đan phần thân áo

Ở mặt phải, đan qua 24 (26, 28, 30) mũi tiếp như sau:

Đan hạt gạo như đã thiết lập qua 20 (22, 24, 26) mũi, p1, k3 (thân trước phải).

Hàng tiếp theo mặt trái:k4, đan hạt gạo như đã thiết lập qua hết các mũi của phần thân trước phải, tiếp tục đan hạt gạo qua 43 (47, 51, 55) mũi phần thân sau từ que đan tạm, tiếp tục đan hạt gạo qua 20 (22, 24, 26) mũi thân trước trái từ que đan tạm,đan xuống đến 4 mũi cuối – tổng số mũi là 91 (99, 107, 115) mũi

Tiếp tục đan theo mẫu như đã thiết lập, duy trì cách đan đường dải áo của thân trước, và đan các khuy áo 12 hàng 1 khuy cho đến khi có 7 (8,8,9) khuy, kết thúc với hàng đan mặt trái.

Đan tiếp 5 hàng đan xuống, sau đó chiết hết (chiết lỏng tay) ở mặt trái

Khâu đường viền ống tay áo, và các cúc vào đường dải áo để hoàn thành áo

aocardiganvamu2

Phần mũ len

Bắt  6 (7) mũi

Hàng 1 (mặt trái): đan xuống

Hàng 2: k1, *yo, k1; lặp từ * đến cuối hàng – số mũi là 11 (13) mũi

Hàng 3: Đan xuống

Hàng 4: Lặp lại hàng 2 – 21 (25) mũi

Hàng 5: k1, *p3, k1; lặp từ * đến hết hàng

Bắt đầu mẫu đan lưới hình sao

Hàng 1: đan hàng 1 của mẫu đan lưới hình sao đến mũi cuối, p1 – số mũi là 31 (37) mũi

Hàng 2: k1, đan hàng tiếp theo của mẫu đan lưới hình sao đến hết

Hàng 3: đan hàng tiếp theo của mẫu đan lưới hình sao đến mũi cuối, p1

Lặp lại hai hàng cuối cho đến khi tất cả các hàng của mẫu đan lưới hình sao được đan hết- số mũi là – 61 (73) mũi

Bắt đầu với hàng đan mặt phải, đan hạt ạo cho đến khi đo được chiều dài 2.5 (5) cm thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Đan xuống 5 hàng nữa,

Ở mặt trái mũ, chiết hết (chiết lỏng tay)

Khâu hai mép đan lại với nhau để hoàn thành mũ!

Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây